نگارگری و گل و مرغ
برنامه ترم جاری 
 
 
   رضا مهدوی
 
 یکشنبه ساعت 16 تا 19
دوشنبه ساعت 10 تا 12 
 
 عطاءاله شاکری
 
سه شنبه 16 تا 18
چهارشنبه 9 تا 12 و 16 تا 18