نگارگری و گل و مرغ
 
 

نگارگری / گل و مرغ
مدرسین: حسین رزاقی رضا مهدوی احسان افشار