انیمیشن
 انیمیشن سینمایی
در مسیر باران
کارگردان : حامد کاتبی
مدیر پروژه : محمد ظریف
تهیه شده به سفارش موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی
 
 قرار
کارگردان : وریا نیک منش
تهیه کننده : علی ثابت نیا
مدیر پروژه : محمد ظریف
تهیه شده در موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی
 
 غریبه
کارگردان : مهدی آقاجانی
تهیه کننده : علی ثابت نیا
مدیر پروژه : محمد ظریف
تهیه شده در موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی 
 
 
 سلام
کارگردان :عباس عباسی وزین  
تهیه کننده : علی ثابت نیا
مدیر پروژه : محمد ظریف
تهیه شده در موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی  
 
 
 فانوس خیال
کارگردان : اصغر  صفار
تهیه کننده : علی ثابت نیا
مدیر پروژه : محمد ظریف
تهیه شده در موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی
 
 
 میزبان خورشید
کارگردان : محمد رضا ایزدی   
تهیه کننده : استودیوی یار
مدیر پروژه : محمد ظریف
تهیه شده در موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی
 
 
 پنجره فولاد
کارگردان : ساره شفیعی پور
تهیه کننده : علی ثابت نیا
مدیر پروژه : محمد ظریف
تهیه شده در موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی
 
 
 چراغ گنبد
کارگردان : ساره شفیعی پور
تهیه کننده : علی ثابت نیا
مدیر پروژه : محمد ظریف
تهیه شده در موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی
 
 
 پابوس
کارگردان : آزاده حبیبی
تهیه کننده : علی ثابت نیا
مدیر پروژه : محمد ظریف
تهیه شده در موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی
 
 
 انتظار
نویسنده / شاعر و کارگردان : محمود آزادنیا
انیمیت : شفیع آهی
 
 عید آسمانی
نویسنده / شاعر و کارگردان : محمود آزادنیا
انیمیت : شفیع آهی
 
 گل محمدی
نویسنده / شاعر و کارگردان : محمود آزادنیا
انیمیت : شفیع آهی
 
 کاروان لاله ها
نویسنده / شاعر و کارگردان : محمود آزادنیا
انیمیت : شفیع آهی
 
نوروز
نویسنده / شاعر و کارگردان : محمود آزادنیا
انیمیت : شفیع آهی
 
روزه  
نویسنده / شاعر :غلامحسین طوسی
 کارگردان : حامد حافظیه
انیمیت : شفیع آهی
 
 
ییارمهربان
نویسنده ، شاعر و کارگردان : شفیع آهی
انیمیت : شفیع آهی
 
 زیارت
نویسنده ، شاعر و کارگردان : شفیع آهی
انیمیت : شفیع آهی