نقاشی خط - مکتب هنر رضوان
 
 
نقاشی خط
مدرسین:محمدعلی فراستیمحسن توسلی